Ledarskap, medarbetarskapsutbildning och aktuella kurser

Longus ledarskap AB genomför tillsammans med er en analys av er verksamhet för att kartlägga behoven av ledarskapsutbildning. Behov av ledarkunskap hos enskilda nyckelpersoner eller hela organisationen. Analysen sker via intervjuer och genomgång av befintlig struktur. Utgångspunkter tas från värderingar och Susan Wheelans forskning hur ledare kan utvecklas och starka team kan bildas. Nedan följer tillgängliga utbildningar:

Lagledarprogram.

Mål och syfte:

Deltagaren får grundläggande kunskaper i ledarskap och grupputveckling.
Kunskaper om hur vi påverkar varandra och vår funktion i gruppen. Hur du blir en effektiv ledare.

Målgrupp

För dig som är lagledare eller med ambition att bli ledare.

Programinnehåll

 • Gruppdynamik
 • Medarbetarskap
 • Att vara lagledare, krav och förväntningar?
 • Feedback
 • Konflikthantering
 • Kommunikation
 • Olika personlighetstyper

Arbetssätt

Vi anpassar så mycket som möjligt till deltagarnas behov inom givna ramar.
Uppgifter, övningar, grupparbeten och reflektioner blandas med rena teoripass.
Mellan dag två och tre gör deltagaren en hemuppgift.

Omfattning: 3 dagar som är upplagda i två block. (2+1 dag)

Kontakta Gunnar på Longus ledarskap AB för pris, ytterligare information och aktuella kursdagar.

Ledarskap grund.

Mål och syfte:

Vi ger deltagaren kunskaper om lagarbete och ledarskap. Insikter i hur en grupps deltagare påverkas och hur vi påverkar varandra. Vi skapar en effektivare ledare som får ut mer av gruppen.

Kursens innehåll

 • Gruppdynamik
 • Medarbetarskap
 • Krav och förändringar
 • Feedback
 • Konflikthantering
 • Kommunikation
 • Olikheter

Målgrupp

Utbildningen passar nya såväl som vana arbetsledare, teamledare och projektledare som vill utveckla ledarskapet. Vi bidar till att utveckla medarbetarna i organisationen.

Övrigt

Internatutbildning med uppgifter, övningar, grupparbeten och reflektioner blandas med rena teoripass.
Mellan dag två och tre gör deltagaren en hemuppgift.

Omfattning: 4 dagar Nästa kurstillfälle: 8-9 April + 6-7 Maj 2024.

Kontakta Gunnar på Longus ledarskap AB för pris, ytterligare information.

UGL. Utveckling grupp ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap. Genomgången kurs ger dig erfarenheter som du har nytta av både som ledare och i ditt privatliv! Som bonus får du ett kursmaterial som blir ett fantastiskt uppslagsverk till stöd i ditt framtida ledarskap.

Bakgrund

Forskningen av Susan Wheelan ligger till grund för utbildningen som ger deltagaren ökad självinsikt och kunskap om gruppers utveckling kopplat till ledarskap. Kursmaterialet är utarbetat av Försvarshögskolan och revideras kontinuerligt efter ny aktuell forskning på ledarskapsområdet.

Detta är UGL

För dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap och förstå en grupps utveckling.

Kursen passar ledare oavsett bransch eller nivå på ledarskap.

Upplevelsebaserat lärande är basen i UGL. Deltagarens styrkor och olikheter utgör grund för ett effektivt lärande.

Kursen ger dig möjlighet att utveckla:

 • Förmågan att kommunicera
 • Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback
 • Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling
 • Förståelse för behovet av olika ledarstilar
 • Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling
 • Självinsikten som ger ökad självkänsla
 • Förmågan att hantera stress
 • Kunskaper kring grupprocesser

Genomförande

Varje UGL- utbildning leds av två certifierade UGL- handledare. Deltagarantalet är minst 8 och max 12 personer. Kursen är en internatutbildning, måndag till fredag. UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande.

Omfattning: 5 dagar på internat. Kurstillfällen 2024: v 17, v22, v37, v43, v48 på Flämslätt Stifts och kursgård.

Kontakta Gunnar på Longus ledarskap AB för pris, ytterligare information.

Utbildning i Utvecklande medarbetarskap

Det är inte bara ledarna som ska dra lasset framåt. Här har ni chansen att skapa en hållbar framtid där ni får en större möjlighet att utveckla personalen, ökar attraktiviteten så verksamheten behåller och lockar ny kompetent personal.

Syfte: Skapa ett arbetssätt som kan följas upp år efter år och som är mätbart efter de mål ni sätter och ge utveckling för både medarbetare och ledare.

Mål: Ge en attraktiv arbetsmiljö där ledare och medarbetare gemensamt bidrar till verksamheten.

Upplägg och innehåll:

 • Presentation för ledningsfunktion och fackliga representanter.
 • Uppstart med organisation med intervjuer.
 • Föreläsning om medarbetarskapsfaktorer.
 • Enkät med självskattning.
 • Workshop med genomgång av självskattning.
 • Uppföljning och nya målsättningar.

Omfattning: Utbildningen görs på plats i er verksamhet eller på önskad plats. Tidsåtgång för utbildningen är 3 timmar vid 3 tillfällen.

Mer information om utbildningen och bokning så hör du av dig till Gunnar på Longus ledarskap AB.